Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2022

FACT-resurs på OMS för intern och extern samordning

Processägare:                             Omsorgsförvaltningen, Landskrona Stad
Uppdragsperiod:                       2022-02-01 – 2022-12-31
Kontakt:                                        Fredrik Rasmussen mail: fredrik.rasmussen@landskrona.se

 

Uppdraget bygger på ett befintligt samverkansprojekt mellan psykiatrin och kommunerna i nordvästra Skåne kring FACT-team. Kopplat till de befintliga kommunala samordnarna som vi redan finansierar på individ- och familjeförvaltningen (IoF) vill förbundet även stödja omsorgsförvaltningen med en intern FACT-resurs. Resursen ska utbilda sig i FACT och tillsammans med samordnarna på IoF bygga upp en struktur för resursintegrering mellan förvaltningarna samt med psykiatrin.

 

Psykiatriresurs för BIP-implementering i Landskrona och Svalöv

Processägare:                     Vuxenpsykiatrin
Uppdragsperiod:               2022-02-01 – 2022-12-31
Kontakt:                             Josefine Mangbo mail: josefin.mangbo@skane.se

 

Uppdraget handlar om att stödja vuxenpsykiatrin med en resurs som sätter sig in i BIP-metoden och som på regelbunden basis kan stå till förfogande vid kommunernas samordning av ärenden. Resursen ska även förankra kommunernas BIP-utveckling in i den egna verksamheten och informera om utvecklingen för såväl ledning som medarbetare.

 

AF-resurs för BIP-implementering i Landskrona och Svalöv

Processägare:                    Arbetsförmedlingen
Uppdragsperiod:               2022-02-01 – 2022-12-31
Kontakt:                             Sven-Yngve Persson
mail: sven-yngve.persson@arbetsformedlingen.se

 

Uppdraget handlar om att finansiera en resurs på Arbetsförmedlingen som sätter sig in i BIP-metoden och som regelbundet kan stå till förfogande vid kommunernas samordning av ärenden. Resursen ska även förankra kommunernas BIP-utveckling in i den egna myndigheten och informera om utvecklingen för såväl ledning som medarbetare.

 

BIP-samordning och tidiga insatser med kommunen

Processägare:                    Vårdcentralen Svalöv, Region Skåne
Uppdragsperiod:               2022-03-01 – 2022-12-31
Kontakt:                             Cecilia Persson mail: cecilia.persson@skane.se

 

Uppdraget handlar om att finansiera en resurs på vårdcentralen Svalöv som sätter sig in i BIP-metoden och som regelbundet kan stå till förfogande vid kommunernas samordning av ärenden. Resursen ska även förankra kommunens BIP-utveckling på vårdcentralen Svalöv och informera om progression för såväl ledning som medarbetare. Resursen ska också representera och agera språkrör för vårdcentralen vid uppbygganden av kommunens plattform för tidiga insatser.

 

Samordning BIP och stöd av sysselsättningsplatser i Svalöv

Processägare:                    Social sektor, Svalövs kommun
Uppdragsperiod:               2022-03-01 – 2023-03-01
Kontakt:                             Dalibor Vasic mail: dalibor.vasic@svalov.se

 

Uppdraget handlar om att erbjuda social sektor i Svalöv medel för att implementera BIP-metoden för de som står långt fram arbetsmarknaden och är i behov av samordnat stöd samt samordning gällande sysselsättningsplatser hos det lokala föreningslivet. Uppdragsbeskrivningen bygger på insikter och lärdomar hämtade från tidigare finansierade föruppdrag och uppdrag i Svalövs kommun.

 

BIP-implementering för stöd och samordning

– lärande, handledning och spridning

 

Processägare:                    Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona Stad
Uppdragsperiod:               2022-02-01 – 2023-03-31
Kontakt:                             Arijeta Ismajli mail: arijeta.ismajlivllasaliu@landskrona.se

 

Uppdraget handlar om att lära om och implementera BIP-metoden som såväl arbetssätt som förhållningssätt kring långtidsarbetslösa med misstänkt eller dokumenterad funktionsvariation. BIP bygger på dansk forskning om hur arbetslösa med komplex problematik bäst närmar sig studier eller arbete. Forskningen har bland annat visat vikten av att aktörer kring en individ behöver jobba samordnat och i parallellitet i stället för den traditionella trappstegsmodellen.

 

Tidigt och tillsammans i Svalövs kommun

Processägare:                    Utvecklingsavdelningen, Svalövs kommun
Uppdragsperiod:               2022
Kontakt:                             Kristina Prahl mail: kristina.prahl@svalov.se

 

När en familj har många olika kontakter och helhetsbilden inte finns påverkar det inte bara barn och unga utan även föräldrarnas förmåga att vara yrkesverksamma. Detta uppdrag handlar om att stödja Svalövs kommun med resurser att utifrån det tjänstelogiska perspektivet bygga upp en yta för resursintegrering, såväl interkommunalt som med externa presumtiva aktörer i syfte att möta upp familjer tidigt och gemensamt.

Föruppdrag -Behov och förutsättningar för ”Tidigt och tillsammans för vuxna” i Landskrona Stad

Processägare:                    Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona Stad
Uppdragsperiod:               2022-02-01 – 2022-04-30
Kontakt:                             Michelle Ghalib mail: michelle.ghalib@landskrona.se

 

Med utgångspunkt i redan etablerade Team Tidiga Insatser för barn och unga i Landskrona handlar föruppdraget om att utforska behov och möjligheter för en liknande insats för vuxna. Hur kan kommunen och olika förvaltningar skapa en eller flera ytor för resursintegrering där såväl barn, unga som vuxna kan få en tidig och gemensam insats? Vilka är behoven och vilka externa resurser behöver man samarbeta med?

Nätverksansvarig för rehab koordinatorerna i Landskrona Svalöv

Processägare: Försäkringskassan
Uppdragsperiod: 2021-09-01 – 2022-12-31
Kontakt: Cecilia Stenfelt tel: 010-119 74 75

Uppdraget handlar om att planera och kalla samman såväl rehab koordinatorer som handläggare på socialtjänst och Arbetsförmedlingen för erfarenhetsutbyte och kunskapande kring frågor som rör rehab, intygsförfarande och samordning.

F-ACT

Processägare: Allmänpsykiatrin, Region Skåne, Landskrona stad och Svalövs kommun
Uppdragsperiod: 2019-04-01-2022-12-31
Kontakt: Christel Norrud tel: 042-4062710

Uppdraget handlar om att utveckla en hållbar samverkansstruktur som arbetar utifrån en uppgjord planering och tillhandahåller samlade insatser genom att etablera ett tvärsektoriellt F-ACT-team som ska organisera vård och stöd utifrån den enskildes behov med hjälp av både psykiatriska och sociala insatser.


För mer information, kontakta förbundschef Martina Bach på martina.bach.finsam@landskrona.se eller 0733-47 33 08.