Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2024

Kompetensutveckling HBTQI i Landskrona stad

Processägare: Omsorgsförvaltningen och Kulturförvaltningen i Landskrona

Uppdragsperiod: Hösten 2023 och våren 2024

Kontakt: Marie Eweo marie.eweo@landskrona.se

Forskning visar att psykisk ohälsa är mycket vanligare bland hbtqi-personer än befolkningen i allmänhet. Autism och annan neuropsykiatrisk problematik är vanligare bland personer som söker könsbekräftande vård och autistiska drag och könsdysfori förekommer inte sällan hos samma personer. FINSAM har genom tidigare finansierade uppdrag och tillsammans med omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen uppmärksammat att HBTQI-personer är en grupp som upplever en utsatthet i sin tillvaro. Därför finansierar vi kompetenshöjande insatser för ett stort antal chefer och medarbetare som på olika sätt kommer i kontakt med dessa personer.

Ledningsstöd förändringsledning

Processägare: FINSAM Landskrona Svalöv

Uppdragsperiod: 2022-11-01 – 2023-12-31

Kontakt: Lina Jensen, lina.jensen@landskrona.se 

Konceptualisera och tillhandahålla vägledning utifrån teorier om förändringledning, tjänstelogik, samverkanledning samt beprövad erfarenhet av FINSAM Landskrona Svalövs arbetssätt.

Utveckling och samordning av BIP-grupp i Svalöv

Processägare: Social sektor, Svalövs kommun

Uppdragsperiod: 2023-04-01 – 2024-12-31

Kontakt: Madeleine Carlestam, madeleine.carlestam@svalov.se

Uppdraget är en vidareutveckling av den BIP-process om finansierats under 2022 och handlar om metodutveckling av intern resursintegrering för individer i behov av samordnat stöd och sysselsättningsplatser. De verksamheter vars medarbetare är aktuella för koordinering och som ska ingår i BIP-gruppen är ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsenheten och öppna insatser/socialpsykiatrin. Klienterna som ska ges samordnat stöd genom BIP-gruppen kan vara aktuella hos en eller flera av ovan nämnda verksamheter.

Varför väljer inte fler svalövsbor studier vid arbetslöshet?

Processägare: FINSAM i samarbete med Svalövs kommun och Arbetsförmedlingen

Uppdragsperiod: 2023-04-01 – 2023-08-30

Kontakt: Madeleine Eregård, madeleine.eregard@svalov.se

Föruppdragets fokus är att lyssna in arbetslösa medborgares syn på utbildning som en väg mot arbete. Vad är det som gör att många väljer bort den här möjligheten? Vad skulle krävas för att man som arbetslös skulle vilja gå på Yrkesvux eller en arbetsmarknadsutbildning? Föruppdraget ska även lyssna in dem som går eller har avslutat studier vid Yrkesvux eller en arbetsmarknadsutbildning. Vad var det som gjorde att de valde att påbörja studier, hur upplevde de sin studietid och har det lett till arbete?

Genomlysning av unga vuxna med psykisk ohälsa i Landskrona

Processägare: FINSAM i samarbete med vuxenpsykiatrin och socialtjänsten i Landskrona Stad

Uppdragsperiod: 2023-04-01 – 2023-06-30

Kontakt: Martina Bach, martina.bach.finsam@landskrona.se

Genomlysningen tar sin utgångspunkt på vuxenpsykiatrin i Landskrona med intervjuer av unga vuxna samt de verksamheter som kommer i kontakt med dem och som ska tillhandahålla ett samordnat stöd. Hur ser behoven ut, vilka insatser finns och hur kända är dessa för alla involverade parter? Hur säkerställs parallellitet, arbetsmarknadsfokus och insatser utan uppehåll? Vad görs redan som är bra? Vad kan göras bättre?

Tjänsteinnovation i Karlslund

Processägare: Stadsledningsförvaltningen, Landskrona Stad

Uppdragsperiod: 2023-04-01 – 2024-03-31

Kontakt: Pernilla Anderberg, pernilla.anderberg@landskrona.se

Uppdraget handlar om att lära och pröva ett tjänsteinnovativt arbetssätt över förvaltningsgränserna kring stärkt folkhälsa i Karlslundsområdet i Landskrona. Målbilden är effektiv resursintegrering där såväl medborgare som medarbetare och externa presumtiva aktörer involveras i värdeskapandet i högre utsträckning än tidigare.

Genomlysning av offentligt skyddade anställningar (OSA) i Landskrona Stad

Processägare: Genomlysning av offentligt skyddade anställningar (OSA) Landskrona

Uppdragsperiod: 2023-01-01 – 2023-03-31

Kontakt: Martina Bach, martina.bach.finsam@landskrona.se

 Uppdraget handlar om att tillsammans med en extern oberoende resurs undersöka och kartlägga anställningsformen OSA, målgruppens behov, förförståelsen och kunskapen hos involverade aktörer samt ta fram en bild av befintlig samverkansstruktur. Föruppdraget tar sikte på att klargöra nuläge samt ge förslag på vad kommunen bör göra för att nå samsyn och effektiv resursintegrering kring OSA.

 

ScenÖresund – Förutsättningar för en kulturarbetsplats för individer i behov av arbetsträning eller praktik

Processägare: Daglig verksamhet, Omsorgsförvaltningen Landskrona stad i samarbete med Öresundsteatern

Uppdragsperiod: 2023-01-01 – 2023-03-31

Kontakt: Maria Nyborg mail, maria.nyborg@landskrona.se

Uppdraget handlar om att undersöka behov och förutsättningar för en kommunöverskridande kulturarbetsplats för personer med högfungerande autism och lindrig funktionsnedsättning. Föruppdraget siktar på att utveckla fördjupad kunskap och förståelse för teater som metod för arbetsträning, förutsättningar för samarbete med andra kommuner i familjen Helsingborg samt förutsättningar för samarbete med relevanta rehabiliterande aktörer.

 

Samordning BIP och stöd av sysselsättningsplatser i Svalöv

Processägare: Social sektor, Svalövs kommun

Uppdragsperiod: 2022-03-01 – 2023-03-01

Kontakt: Dalibor Vasic mail, dalibor.vasic@svalov.se

Uppdraget handlar om att erbjuda social sektor i Svalöv medel för att implementera BIP-metoden för de som står långt fram arbetsmarknaden och är i behov av samordnat stöd samt samordning gällande sysselsättningsplatser hos det lokala föreningslivet. Uppdragsbeskrivningen bygger på insikter och lärdomar hämtade från tidigare finansierade föruppdrag och uppdrag i Svalövs kommun.